България

Съдът отхвърли искането на АЕЦ „Козлодуй“ за строителство на 7-ми блок без ОВОС

Съдът отхвърли искането на АЕЦ „Козлодуй“ за строителство на 7-ми блок без ОВОСМедиите крият у нас !

На 18.04.2018 г. Върховният административен съд /ВАС/ отхвърли молбата от 29.11.2017 г. на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ за предварително изпълнение на Решението на МОСВ по ОВОС на Седми блок в „Козлодуй“, който ОВОС се обжалва още от 2015 г. от Петър Пенчев, Коалиция за устойчиво развитие и Петър Кърджилов.

Решението за отхвърляне на молбата на ядрената централа в Козлодуй бе взето на вчерашното открито заседание по дело 1343/2015 г., като ВАС даде 7-дневен срок за обжалване.

Публикуваме Възражението от 26.03.2018 г. срещу строителството на Седми блок в АЕЦ „Козлодуй“ без ОВОС, на един от жалбоподателите – Петър Пенчев. Възражението в оригинал тук – 7-mi-blok Vazrazhenie.

                                                 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

Срещу: Молба от “АЕЦ Козлодуй – нови мощности” за допускане на предварително изпълнение от съда по адм. д. № 3947/2015 г., с платеното от България ядрено оборудване, намиращо се на площадка край гр. Белене

 

Уважаеми господа Върховни съдии,

Като жалбоподател по адм. д. № 3947/2015 г. – представител на обществеността в качеството си на зам.-председател на Национално движение „Екогласност” и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”-носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, ВЪЗРАЗЯВАМ на подадената молба от “АЕЦ Козлодуй-нови мощности” ЕАД за допускане на предварително изпълнение от съда на Решение по ОВОС № 1-1/2015 г.  от 27.01.2015 г. на министъра на околната среда и водите, с изрично посоченото платеното от България ядрено оборудване, намиращо се на площадка край гр. Белене, поради противоречие с държавния и обществен интерес, както и при факти и обстоятелства, диаметрално разположени спрямо посочените от заинтересованата страна по делото.

А. Противоречие с държавния и обществен интерес

Определянето на държавния и обществен интерес в парламентарната Република България е прерогатив на висшия орган на държавната власт – Народното  събрание.

Твърдението в молбата с цитиране на Решение от 29.03.2012 г. на Народното събрание,  че в момента “единственият енергиен проект за изграждане на нова ядрена мощност е този на площадката на АЕЦ Козлодуй”– стр. 1 от молбата, “като се ползва платеното от Р. България оборудване” – стр. 2, вече не е актуално, считано от 02.03.2018 г., когато с единодушие Народното  събрание прие следното Решение (http://www.parliament.bg/bg/desision/ID/77987):

„РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на министъра на енергетиката в срок до 30 юни 2018 г. да внесе конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в това число и отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно юридическо лице.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 2 март 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева“

Знае се, че обсъжданите от правителството опции са както строителството на централата в Белене, така и продажбата на оборудването извън България, а също и евентуалното изграждане на Седми блок на АЕЦ „Козлодуй“ с посоченото в разглежданата молба оборудване, но решение на Министерския съвет, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) относно изграждане на ядрена централа с платеното ядрено оборудване от Русия, би могло да се вземе едва след 30.06.2018 г.

Б. Противоречие с факти и обстоятелства, диаметрално разположени спрямо посочените от заинтересованата страна по делото

  1. Посоченият аргумент (стр. 2) за възможен недостиг на електроенергия в страната, следващ от РЕЗЮМЕ на доклада на БАН НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.

Видно от публикувания доклад на БАН (http://www.bas.bg/IR1.pdf), в Глава ДЕЙНОСТ IV. „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МОЩНОСТИ”, на стр. 268 най-долу изрично е записано, че „референтният сценарий за производствените мощности и средният сценарий за електропотреблението в страната най-реалистично отразяват очакваното развитие на електроенергийната система.

Както се вижда от Таблица IV.5 на същата страница, според научните изследвания и изводи на БАН за двата реалистични  сценария, вътрешното потребление в страната до 2040 год. е задоволено с възможности за огромен износ – до 9 милиарда киловатчаса до 2035 година и до 5 милиарда киловатчаса след това, извън зимните месеци.

  1. Доставеното оборудване за АЕЦ Белене не е собственост на “АЕЦ Козлодуй-нови мощности”, а на “Национална електрическа компания (НЕК)” ЕАД. Искането в молбата не е подкрепено от “НЕК” ЕАД. Както е видно от решението на НС от 2 март т.г., до края на м. юни оборудването за АЕЦ Белене ще бъде в активите на отделна компания, която няма да бъде “АЕЦ Козлодуй-нови мощности” ЕАД, напротив – ще бъде друго юридическо лице, реши Народното събрание на 02.03.2018 г.
  2. Твърдението, че „при закъснение или неизпълнение на изграждането на новата ядрена мощност може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се във влошаване на техническото състояние на доставеното ядрено оборудване“-стр. 3 Е САМО ХИПОТЕЗА И НЕ Е ПОДКРЕПЕНО С НИКАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА. При отговорно съхраняване и спазване предписанията на производителя не може да настъпи влошаване на техническото състояние.

Например, доставеното преди 1991 год. оборудване за АЕЦ „Белене” бе съхранявано на същата площадка успешно повече от 15 години, продадено на руската страна и инсталирано в ядрен блок в АЕЦ „Калинин” в Русия, която отдавна е пуснат и работи безоотказно.

    1. Соченият в Молбата за предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 1-1/2015 от 27.01.2015 г. на МОСВ, за използване ядрен реактор тип AES-92(каквито са двата доставени в Белене), е морално остарял спрямо заявеното в същото решение доразвиване по съвременните изисквания за ядрената безопасност реактор тип AES-2006, макар че последният не е лицензиран – видно от документите по адм. дело № 3947/2015 г. и отразено като мотив в моята жалба за отмяна от ВАС на това решение.

На стр. 3 от Решението по ОВОС № 1-1/2015 от 27.01.2015 г. разликата е пояснена –  между доставеното в Белене оборудване AES-92 и нелицензираното AES-2006:

              ИЗВОД:

Когато в Решение по ОВОС № 1-1/2015 от 27.01.2015 г. на МОСВ не е направен избор на ЕДИН ОТ ТРИТЕ типа ядрени реактори, съвсем НЕОБОСНОВАНО е очакването във внесената молба за предварително изпълнение точно с ядрен реактор AES-92  –  Върховният административен съд да се ангажира с избора на решение за доставеното в гр. Белене ядрено оборудване от Русия, при очаквано решение на Народното събрание за държавния и обществен интересспрямо същото оборудване, особено когато се касае за ядрената безопасност относно живота и здравето на човека – не само на българските граждани, но и за тези в Европа и цял свят.

Вследствие на заявения на 02.03.2018 г. от Народното събрание държавен и обществен интерес, както и на гореизложените актуални факти – диаметрално противоположни на изложените/затаени, твърдения/искания, в разглежданата молба за предварително изпълнение,

моля да не я уважите тази молба по адм. дело № 3947/2015 г. на заинтересованото лице “АЕЦ Козлодуй – нови мощности”, като делото продължи с ефективно разглеждане по същество.

.

С уважение:Инженер-математик Петър Пенчев

член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” –
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб” и зам.-председател на Национално движение “Екогласност”

Източник: eurochicago.com