България

Фабриката на Темида

Събирачи на дългове заливат Темида с по 700 дела на ден

СРС пази 130 години в архива си делата за осиновяване

По 600 до 700 дела на ден завеждат срещу длъжници колекторските фирми. При това само в София. Това разказаха пред „Монитор“ от администрацията на Софийския районен съд. Оказва се, че този вид искове дори не стигат до архива на СРС. За сметка на това справка, предоставена по искане на „Монитор“, показва, че в хранилищата на съда се пазят други 2 милиона дела.

Най-честите запитвания за справки по тях идват за искове, заведени от „Топлофикация-София” срещу длъжници на дружеството. Исканията за справки по тази линия възлизат на впечатляващите 120 дела на седмица.

Огромният брой папки, пазен в хранилищата на СРС, се дължи на факта, че по закон съдът има срок, в който трябва да съхранява делата. За различните видове искове срокът е различен, като най-дълъг е за осиновяване и установяване на произход.

Този вид дела се пазят 130 г. след приключване на процеса

според Правилника за администрация на съдилищата, обясниха съдебният администратор на СРС Георгица Парушева и началникът на служба „Архив” Рая Константинова.

При пренасянето на гражданските отделения на съда в новата съдебна сграда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54 през 2015 г. са били пренесени и делата от стария архив, сред които и тези за осиновяване от миналия век.

Според специалисти двете сгради на СРС разполагат с най-съвременния и сигурен архив в страната. Стелажната система е най-голямата от този тип, изграждана у нас с капацитет над 16 000 линейни метра или 228 000 класьора. Всяка година хранилището расте с около 1,5 км. Само през последните две години са архивирани около 40 000 наказателни и 148 314 граждански дела.

Съдбите на хората се пазят с няколко периметъра на охрана,

електронна охрана чрез камери, физическа охрана и ограда. Приключилите дела се предават в архива на съда два месеца след приключването им. Сроковете за съхранение на делата са различни според характера на производствата и степента на обществената им значимост, което е указано в Правилника за администрация на съдилищата. Бракоразводните се пазят 10 г., а тези за издръжка и изменение на издръжка – 25 г. Ако делото е за издръжката на дете, то се съхранява 5 г. след навършване на 25-годишна възраст на детето, в чиято полза е била присъдена издръжката. Делата за запрещение се пазят 25 г. Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на абсолютната давност по Наказателния кодекс за изпълнение на наказанието и по които то не е изтърпяно.

Освен дела в архива се пазят книги и регистри.

Книгите за откритите и закритите заседания се съхраняват 25 г., а книгите за приемане и отказ от наследство и тези, в които се отбелязват архивните номера на делата, се пазят 100 г. Регистрите за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 г.

След като изтече срокът за съхранение на делата, постоянно действаща експертна комисия прави преглед на всяко от тях и решава за унищожаването им, но не всички следи за процесите изчезват. Председател на комисията е съдия, в нея участват ръководителят на служба „Архив”, административния секретар на съда и служители, които следят за сроковете за съхранение на делата. При унищожаването на съдебни дела присъдите и решенията по тях се отделят в томове, които се съхраняват 20 г. в архива на съда, след което се изпращат за съхранение в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“ задължително с описи и протоколи. Физическото унищожаване на делата с изтекъл срок се извършва от сертифицирана фирма, обясниха от съда.

Хранилищата са пожарообезопасени, сухи, проветриви

и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи. През тях не минават канализация и топлопровод, няма открити осветителни и отоплителни уреди. В помещенията на архива температурата непрекъснато се поддържа между 16 и 18 градуса, а влажността – от 40 до 50%. Стелажите и шкафовете са метални. Достъпът на външни лица е забранен. Изнасянето на делата от архива става само с писмено разрешение на административния ръководител на съда.

СРС разглежда около 1/7 от делата в цялата страна. Броят на постъпващите граждански дела през последните години расте, а на наказателните – спада, сочи статистиката. От началото на 2018 г. до края на август са образувани 58 522 граждански дела. През 2017 г. постъпилите граждански дела са били 90 619, а наказателните – 20 145. През 2016 г. броят на образуваните граждански дела е 76 727, а на наказателните – 22 986.

Съдебният администратор на СРС Георгица Парушева:

Над 10 000 дела се унищожават годишно

– Г-жо Парушева, къде се пазят звукозаписите от делата?

– В Софийския районен съд се правят звукозаписи от 2015 г. Те не се съхраняват в архива. Имаме задължение да пазим звукозаписа 1 седмица след съответното съдебно заседание.

– Еднаква ли е температурата за съхранението на старите и на по-новите дела?

– Да, изискването за съхранението на всички дела и архивни книги на хартиен носител е между 16 и 18 градуса.

– Няма ли специални изисквания за много старите дела?

– Изискванията за хартиен носител е еднаква и по отношение на температурата, както и на влажността. Всички шкафове и стелажи в архивохранилищата на СРС са метални, от негорими материали. Редовно се извършва обезпаразитяване. Пожарната и Държавният архив регулярно извършват инспекции.

– Как става изнасянето на дело от архива?

– Само служителите на архива имат право да прилагат и да вадят дела. Всяко изнасяне на дело от архива се регистрира, независимо дали е поискано от друг орган на съдебната власт – прокуратура, следствие, или от адвокат, или страна по делото. В архивите на Гражданските отделения на СРС има 6 гишета за справка, а в другата сграда на Наказателно отделение на СРС гишетата за работа с граждани са 4. Справки на гише се извършват само след легитимация, а наследниците по делбените дела трябва да представят удостоверение за наследници, което е с 6-месечен срок на валидност. Делата се предоставят за запознаване на правоимащите страни в читалните към архива, под видеоконтрол, като това се отбелязва в картона на всяко дело. Може да се изискват ксерокопия от делата, което се заплаща.

– Колко дела се архивират за година в най-големия съд в станата?

– Всяка година се архивират около 100 000 нови дела. Само гражданските вече са над милион. Общо с наказателните и делата от Стара архива (които 2015 година бяха взети от СГС и от сградата на Нотариата) са около 2 милиона. Отделно се съхраняват гражданските, отделно наказателните, отделно изпълнителните дела, в различни помещения в двете сгради на съда. Гражданските и изпълнителните дела са в постройка до сградата на съда на бул. „Цар Борис III” 54, а наказателните – в сградата на бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ 23, два етажа под земята. Според изискванията на Правилника за администрация на съдилищата гражданските дела са в зелени папки, наказателните – в червени, изпълнителните – в цвят манила, а административните дела са в бели папки.

– Колко дела се унищожават годишно и кой го прави, след като изтече срокът на съхранение и мине прегледът на специалната комисия?

– Над 10 000 дела се унищожават годишно. Това се извършва след съставяне на протокол от Експертната постоянна комисия, която се оглавява от съдия и в последствие се предават подлежащите на унищожаване документи от делата на сертифицирана фирма, а подлежащите на съхранение крайни съдебни актове по делата се предават на Държавен архив по опис

Началникът на служба „Архив” Рая Константинова:

Вадим по 120 дела на Топлофикация седмично

– Г-жо Константинова, колко граждани годишно искат справки за архивни дела?

– Ежедневно на гишетата на архива се регистрират десетки заявки. Освен това, заявка за вадене на дела от архив може да се подаде и по електронен път – в сайта на съда има такава опция, там се посочва кое дело желае гражданинът, в кой ден и час ще дойде. По електронен път може да се заявят до 5 дела. В архива гражданинът се легитимира, за да проверим дали има право да чете делото. Другият начин е заявката да бъде направена на гишетата на архива. Хубаво е гражданите предварително да научат архивния номер на делото, за да стане по-бързо изваждането му от архива. Този номер може се научи от търсачка в сайта на съда или от служба информация в съда.

– Правят ли се много електронни заявки?

– Да, електронната заявка за вадене на дела от архива се харесва и използва от хората. Големите адвокатски кантори също се възползват. Те обаче не вадят 2, 3, 5 дела, а десетки дела наведнъж.

– Какви дела най-често се искат от архива?

– Най-много се правят справки за дела, по които „Топлофикация-София” съди длъжници, а тя съди много длъжници. По 120 дела на седмица на Топлофикация вадят архиварите. Отделно застрахователи и колекторски фирми искат по 20,30,50 дела от архива. Новообразуваните дела не намаляват. Най-много се увеличават делата на „Топлофикация“ и на колекторските фирми. Случва се от един колектор на ден да бъдат образувани 600-700 дела срещу длъжници. Включително летните месеци не намаляха постъпленията. „Софийска вода“ също води дела срещу длъжници. Големи адвокатски кантори пък представляват мобилните оператори. Ако поискат например, 100 дела от архива, за всяко трябва да имат пълномощно, значи 100 пълномощни.

– Колко време могат да се гледат архивните дела?

– Всички заявени дела се преглеждат в рамките на деня.

– Колко души работят в архива на СРС?

– 15 общо са служителите в архивите на двете сгради на съда. Те обслужват най-големия съдебен архив в страната.

Източник: monitor.bg

Виж още тук: news365.stream

loading...